Oczyszczanie manualne - LUXTrądzik jest jedną z najczęstszych chorób skóry.

Stres, szkodliwy wpływ środowiska, skłonność do

nadmiernej pracy gruczołów łojowych, nieprawidłowa pielęgnacja,

bądź też złe odżywianie to główne przyczyny uskarżania się na

problemy związane z zanieczyszczoną skórą.

 

 


Najczęstsze objawy trądziku to:

  • zaskórniki;
  • grudki;
  • krostki;
  • torbiele ropne (będące efektem ucisku i stanu zapalnego).
Oczyszczanie manualne twarzy


Nie ma innej sku­tecz­nej me­to­dy u­suwa­nia za­skór­ni­ków, pro­sa­ków oraz nie­wiel­kich rop­nych kro­stek.

 

Na po­czą­tek twarz zmy­wa­na jest mlecz­kiem, póź­niej to­ni­zowa­na to­ni­kiem, na­stęp­nie w za­leż­no­ści od ro­dza­ju skóry wy­ko­nywa­ny jest pe­eling en­zy­ma­tycz­ny lub inny.

 

Na tak przy­go­towa­ną twarz na­kładana jest maska roz­pulch­nia­ją­ca, która o­twie­ra pory i zmięk­cza na­skó­rek, do­dat­kowo przy uży­ciu lampą sollux, twarz jest roz­grze­wa­na.

 

Teraz można przy­stą­pić do ręcz­ne­go oczysz­cza­nia twa­rzy.

Po oczysz­cza­niu skóra jest de­zyn­feko­wa­na przy za­sto­sowaniu dar­son­wali­zacji.

 

Na ko­niec na­kładana jest maska u­spo­ka­jają­ca + sollux.

Po­le­ca­my oczysz­cza­nie razem z al­gami. Czas do 2 godzin.

 

 


PRZECIWWSKAZANIA:

  • ostre stany zapalne skóry;
  • opryszczka w okolicy twarzy;
  • stany alergiczne;
  • stany zakaźne skóry i oczu;
  • choroby grzybicze.